رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیانیه سازمان اداری استخدامی درباره ترمیم حقوق

بیانیه سازمان اداری استخدامی درباره ترمیم حقوق سازمان اداری و استخدامی کشور: ترمیم حقوق در پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان دولت قابل محاسبه است. معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق، ثابت و مشمول کسور بازنشستگی است.

بیانیه سازمان اداری استخدامی درباره ترمیم حقوق

سازمان اداری و استخدامی کشور:

ترمیم حقوق در پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان دولت قابل محاسبه است.

معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق، ثابت و مشمول کسور بازنشستگی است.