رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایران نسبت به حمله زمینی به غزه هشدار داد

ایران نسبت به حمله زمینی به غزه هشدار داد آکسیوس مدعی شد: ایران از طریق سازمان ملل به اسرائیل هشدار داده در صورت گسترش و ادامه حملات به غزه، مداخله خواهد کرد

ایران نسبت به حمله زمینی به غزه هشدار داد

آکسیوس مدعی شد: ایران از طریق سازمان ملل به اسرائیل هشدار داده در صورت گسترش و ادامه حملات به غزه، مداخله خواهد کرد