رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کانال‌ها و سامانه‌های خبری بدون مجوز ساماندهی می‌شوند

کانال‌ها و سامانه‌های خبری بدون مجوز ساماندهی می‌شوند کانال‌ها و سامانه‌های خبری فعال در فضای مجازی لازم است نسبت به ثبت درخواست گرفتن پروانه فعالیت از هیات نظارت بر مطبوعات اقدام کنند.

کانال‌ها و سامانه‌های خبری بدون مجوز ساماندهی می‌شوند

کانال‌ها و سامانه‌های خبری فعال در فضای مجازی لازم است نسبت به ثبت درخواست گرفتن پروانه فعالیت از هیات نظارت بر مطبوعات اقدام کنند.