رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توییت جدید «شروین حاجی پور»

توییت جدید «شروین حاجی پور»: «اگر میتوانید انتخاب کنید که برای کدام کودکان گریه کنید و برای کدام نه، قطعا بشریت به پایان رسیده.»

توییت جدید «شروین حاجی پور»:

«اگر میتوانید انتخاب کنید که برای کدام کودکان گریه کنید و برای کدام نه، قطعا بشریت به پایان رسیده.»