رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۹۶ درصد قراردادهای کارگری موقت است

۹۶ درصد قراردادهای کارگری موقت است رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی: از ۱۵میلیون جامعه کارگری حدود ۹۶ درصد قرارداد موقت دارند. آمار دقیق و رسمی از کارگران غیررسمی و قرداد سفید امضا و سفته‌گذاری وجود ندارد. کارگران «رسمی» در ایران، آنهایی هستند که در شغلی با کد بیمه مشخص یا در کارگاه ثبت شده […]

۹۶ درصد قراردادهای کارگری موقت است

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:
از ۱۵میلیون جامعه کارگری حدود ۹۶ درصد قرارداد موقت دارند. آمار دقیق و رسمی از کارگران غیررسمی و قرداد سفید امضا و سفته‌گذاری وجود ندارد.

کارگران «رسمی» در ایران، آنهایی هستند که در شغلی با کد بیمه مشخص یا در کارگاه ثبت شده و با کد کارگاهی مشخص کار می‌کنند و کارفرما برایشان حق بیمه می‌پردازد.

در حال حاضر هیچ کارگری امنیت شغلی ندارد. می‌توان گفت بیش از ۹۶درصد قراردادهای شغلی، ناایمن است.