رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کنایه مجری شبکه ۳ به حضور گشت ارشاد در مترو

کنایه مجری شبکه ۳ به حضور گشت ارشاد در مترو: تذکر به صاحبان زر و زور هزینه دارد؛ تذکر به مردم مستضعف اما رزومه‌ساز است!

کنایه مجری شبکه ۳ به حضور گشت ارشاد در مترو: تذکر به صاحبان زر و زور هزینه دارد؛ تذکر به مردم مستضعف اما رزومه‌ساز است!