رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال لغو شد

با تصویب مجلس، معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال لغو شد همچنین اخذ مالیات از «بازنشستگان مشغول به کار» از لایحه برنامه حذف شد

با تصویب مجلس، معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال لغو شد

همچنین اخذ مالیات از «بازنشستگان مشغول به کار» از لایحه برنامه حذف شد