رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کنایه آذری جهرمی به تونل وحشت زاکانی

کنایه آذری جهرمی به تونل وحشت زاکانی عالمانِ بی عمل از غایت حرص و امل خویشتن را سُخره اصحاب لشکر کرده اند…

کنایه آذری جهرمی به تونل وحشت زاکانی

عالمانِ بی عمل از غایت حرص و امل
خویشتن را سُخره اصحاب لشکر کرده اند…