رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زنگنه: حداکثر سال‌های خدمت ۳۵ سال تعیین شده است

زنگنه: حداکثر سال‌های خدمت ۳۵ سال تعیین شده است سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه: طبق مصوبه مجلس، سقف افزایش مدت خدمت ۳۵ سال است. حداکثر سال های خدمت برای مردان ۳۵ سال و برای زنان ۳۰ سال و یا حداکثر سن بازنشستگی برای مردان ۶۲ سال و برای زنان ۵۵ سال است. کسانی که […]

زنگنه: حداکثر سال‌های خدمت ۳۵ سال تعیین شده است

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه:
طبق مصوبه مجلس، سقف افزایش مدت خدمت ۳۵ سال است.

حداکثر سال های خدمت برای مردان ۳۵ سال و برای زنان ۳۰ سال و یا حداکثر سن بازنشستگی برای مردان ۶۲ سال و برای زنان ۵۵ سال است.

کسانی که بین ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند، مشمول هیچ‌گونه تغییری در بازنشستگی نمی‌شوند.

کسانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود.


جدیدترین خبرها