رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هیچ دارویی از فهرست تعهدات بیمه‌ خارج نشده است

هیچ دارویی از فهرست تعهدات بیمه‌ خارج نشده است مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور: نه تنها هیچ دارویی از فهرست تعهدات بیمه‌ خارج نشده، بلکه با اجرای طرح دارویار بالغ بر ۴۰۰ قلم داروی جدید نیز به فهرست تعهدات دارویی بیمه‌ها افزوده شده است.

هیچ دارویی از فهرست تعهدات بیمه‌ خارج نشده است

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور:

نه تنها هیچ دارویی از فهرست تعهدات بیمه‌ خارج نشده، بلکه با اجرای طرح دارویار بالغ بر ۴۰۰ قلم داروی جدید نیز به فهرست تعهدات دارویی بیمه‌ها افزوده شده است.