رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امام جمعه کرج: ما عقب نشینی نکردیم و هر هفته شعار مرگ برآمریکا را سر می‌دهیم

امام جمعه کرج: ما عقب نشینی نکردیم و هر هفته شعار مرگ برآمریکا را سر می‌دهیم حسینی همدانی: مقاومتی که ملت ایران در برابر مستکبران در ظلم ها و تحریم ها داشته حاکی از استکبارستیزی است. هرگز به رغم فشارهای استکبار جهانی عقب نشینی نکردیم و هر هفته شعار مرگ برآمریکا را سر می دهیم./ایرنا

امام جمعه کرج: ما عقب نشینی نکردیم و هر هفته شعار مرگ برآمریکا را سر می‌دهیم

حسینی همدانی:
مقاومتی که ملت ایران در برابر مستکبران در ظلم ها و تحریم ها داشته حاکی از استکبارستیزی است.

هرگز به رغم فشارهای استکبار جهانی عقب نشینی نکردیم و هر هفته شعار مرگ برآمریکا را سر می دهیم./ایرنا