رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عسکری: در یارانه‌ها ۳۰ درصد ناترازی داریم

عسکری: در یارانه‌ها ۳۰ درصد ناترازی داریم رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها: در سازمان هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای امسال تاکنون ۷۱ درصد منابع و حدود ۱۰۲ درصد مصارف را داشته‌ایم و این یعنی ۳۰ درصد انحراف و ۱۰۶ هزار میلیارد تومان ناترازی در منابع و مصارف وجود دارد.

عسکری: در یارانه‌ها ۳۰ درصد ناترازی داریم

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها:

در سازمان هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای امسال تاکنون ۷۱ درصد منابع و حدود ۱۰۲ درصد مصارف را داشته‌ایم و این یعنی ۳۰ درصد انحراف و ۱۰۶ هزار میلیارد تومان ناترازی در منابع و مصارف وجود دارد.