رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش بودجه صدا و سیما: ۵۸ درصد !

افزایش بودجه صدا و سیما: ۵۸ درصد افزایش حقوق کارگران: ۲۰ درصد مساله فقط این نیست، یادمان باشد تا اینجا در سال جاری صدا و سیما دومین شرکت زیان ده دولتی بوده. مجلس و دولت انقلابی در سال «مهار تورم، رشد تولید» بابت همین عملکرد به صدا و سیما چنین جایزه ای دادند. نوش جانشان!

افزایش بودجه صدا و سیما: ۵۸ درصد
افزایش حقوق کارگران: ۲۰ درصد

مساله فقط این نیست، یادمان باشد تا اینجا در سال جاری صدا و سیما دومین شرکت زیان ده دولتی بوده. مجلس و دولت انقلابی در سال «مهار تورم، رشد تولید» بابت همین عملکرد به صدا و سیما چنین جایزه ای دادند. نوش جانشان!