رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وام فرزندآوری در سال ۱۴۰۳ مشخص شد

وام فرزندآوری در سال ۱۴۰۳ مشخص شد نمایندگان مجلس مصوب کردند: به ازای فرزند اول ۴۰۰ میلیون ریال به ازای فرزند دوم ۸۰۰ میلیون ریال به ازای فرزند سوم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به ازای فرزند پنجم و بیشتر ۲ میلیارد ریال

وام فرزندآوری در سال ۱۴۰۳ مشخص شد

نمایندگان مجلس مصوب کردند:
به ازای فرزند اول ۴۰۰ میلیون ریال
به ازای فرزند دوم ۸۰۰ میلیون ریال
به ازای فرزند سوم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال
به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال
به ازای فرزند پنجم و بیشتر ۲ میلیارد ریال