رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدت سربازی تغییر نمی‌کند

مدت سربازی تغییر نمی‌کند سازمان وظیفه عمومی فراجا: طول مدت خدمت سربازی تغییر نخواهد کرد و متناسب با شرایط کنونی و نیاز کشور به میزان حداقل ۱۴ ماه تعیین شده است.

مدت سربازی تغییر نمی‌کند

سازمان وظیفه عمومی فراجا:

طول مدت خدمت سربازی تغییر نخواهد کرد و متناسب با شرایط کنونی و نیاز کشور به میزان حداقل ۱۴ ماه تعیین شده است.