رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حدود نیمی از نمایندگان مجلس حداقل۲۰ درصد از جلسات مجلس را غیبت داشتند.

حدود نیمی از نمایندگان مجلس حداقل۲۰ درصد از جلسات مجلس را غیبت داشتند. ۱۰ نماینده مجلس بیش از ۵۰ درصد جلسات را غیبت داشتند. یک نماینده ۸۵ درصد جلسات رو غیبت داشته!

حدود نیمی از نمایندگان مجلس حداقل۲۰ درصد از جلسات مجلس را غیبت داشتند.

۱۰ نماینده مجلس بیش از ۵۰ درصد جلسات را غیبت داشتند.

یک نماینده ۸۵ درصد جلسات رو غیبت داشته!