رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«افت نمره» در مدارس

«افت نمره» در مدارس کارشناس امور آموزشی و تربیتی: کاهش یادگیری از سال‌های گذشته به نحو مستمر و پیش‌رونده آغاز و در حال حاضر نمودی جدی یافته است. مدارسی در کشور داریم که تمام دانش‌آموزان آنها در آزمونهای تیمز و پرلز زیر میانگین جهانی «نمره» گرفته‌اند. با افزایش سطح کیفی سوالات، نمرات کاهش خواهد یافت؛ این […]

«افت نمره» در مدارس

کارشناس امور آموزشی و تربیتی:

کاهش یادگیری از سال‌های گذشته به نحو مستمر و پیش‌رونده آغاز و در حال حاضر نمودی جدی یافته است.

مدارسی در کشور داریم که تمام دانش‌آموزان آنها در آزمونهای تیمز و پرلز زیر میانگین جهانی «نمره» گرفته‌اند.

با افزایش سطح کیفی سوالات، نمرات کاهش خواهد یافت؛ این اتفاق جدیدی نیست./ایسنا