رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محمد مهاجری: آقای ‎رئیسی هنگام رای دادن گفته همه احزاب و گروه‌ها در ‎انتخابات کاندیدا دارند.

محمد مهاجری: آقای ‎رئیسی هنگام رای دادن گفته همه احزاب و گروه‌ها در ‎انتخابات کاندیدا دارند. کاش یک خبرنگار شجاعی در آنجا حضور داشت و می‌پرسید اسم ۵گروه و حزبی را که کاندیدا دارند بفرمایید. یقین دارم نمی توانست اسم ببرد.

محمد مهاجری: آقای ‎رئیسی هنگام رای دادن گفته همه احزاب و گروه‌ها در ‎انتخابات کاندیدا دارند.
کاش یک خبرنگار شجاعی در آنجا حضور داشت و می‌پرسید اسم ۵گروه و حزبی را که کاندیدا دارند بفرمایید.
یقین دارم نمی توانست اسم ببرد.