رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدودف: تروریستها فقط زبان انتقام را می فهمند

مدودف: تروریستها فقط زبان انتقام را می فهمند دیمتری مدودف: تروریستها هیچ زبانی جز انتقام نمی فهمند، اگر زور را با زور پاسخ ندهیم، هیچ محاکمه یا تحقیقاتی سودی نخواهد داشت./ تسنیم

مدودف: تروریستها فقط زبان انتقام را می فهمند

دیمتری مدودف: تروریستها هیچ زبانی جز انتقام نمی فهمند، اگر زور را با زور پاسخ ندهیم، هیچ محاکمه یا تحقیقاتی سودی نخواهد داشت./ تسنیم