رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رشیدی کوچی، نماینده مجلس: آقای رئیسی، دولت شما یکبار با تقویت غیرمنطقی گشت ارشاد کشور را تا لبه پرتگاه پیش برد

رشیدی کوچی، نماینده مجلس: آقای رئیسی، دولت شما یکبار با تقویت غیرمنطقی گشت ارشاد کشور را تا لبه پرتگاه پیش برد تکرار شوم این کار، جز تقویت انزجار، خشم، نفرت و از بین بردن دستاوردها، عائدی نخواهد داشت

رشیدی کوچی، نماینده مجلس:

آقای رئیسی، دولت شما یکبار با تقویت غیرمنطقی گشت ارشاد کشور را تا لبه پرتگاه پیش برد

تکرار شوم این کار، جز تقویت انزجار، خشم، نفرت و از بین بردن دستاوردها، عائدی نخواهد داشت