رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش وزیر کار به اعتراضات درباره دستمزد کارگری

واکنش وزیر کار به اعتراضات درباره دستمزد کارگری مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اعتراضات به میزان حقوق تعیین شه، اظهار کرد: هر کسی حق اعتراض دارد اما این اعتراض مرجع رسیدگی دارد. مراجع مرتب رسیدگی می‌کنند و اگر اعتراض وارد بود، به وزارت کار ابلاغ می‌کنند و ما روی چشم خود می‌گذاریم.

واکنش وزیر کار به اعتراضات درباره دستمزد کارگری

مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اعتراضات به میزان حقوق تعیین شه، اظهار کرد: هر کسی حق اعتراض دارد اما این اعتراض مرجع رسیدگی دارد. مراجع مرتب رسیدگی می‌کنند و اگر اعتراض وارد بود، به وزارت کار ابلاغ می‌کنند و ما روی چشم خود می‌گذاریم.