رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مقایسه درصد مشارکت در هر استان در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با ۱۴۰۰

مقایسه درصد مشارکت در هر استان در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با ۱۴۰۰ طبق جدول تنها قم و استان تهران افزایش مشارکت داشته‌اند

مقایسه درصد مشارکت در هر استان در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با ۱۴۰۰

طبق جدول تنها قم و استان تهران افزایش مشارکت داشته‌اند


جدیدترین خبرها