رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جدیدترین پست مشاور ارشد سعید جلیلی

جدیدترین پست مشاور ارشد سعید جلیلی امیرحسین ثابتی با انتشار سخنی از مولا علی: روزگار دو روز است ؛ روزى به كام تو و روزى به زيان تو

جدیدترین پست مشاور ارشد سعید جلیلی

امیرحسین ثابتی با انتشار سخنی از مولا علی:
روزگار دو روز است ؛ روزى به كام تو و روزى به زيان تو