ارتفاع برج ايفل در سرما و گرما بر اثر انقباض و انبساط ١٦ سانتی متر تغيير ميکند....

ادامه مطلب ...