لباس بانوی اول آمریکا در سفر به فرانسه توجه رسانه ها را به خود جلب کرده...

ادامه مطلب ...