رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عکاسی که دیگر نمی تواند از کشتار مردم فوعه و کفریا عکس بگیرد.

توئیت خبرنگار انگلیسی: عکاسی که دیگر نمی تواند از کشتار مردم فوعه و کفریا عکس بگیرد. قلب و اشک ترامپ کجاست؟!

توئیت خبرنگار انگلیسی: عکاسی که دیگر نمی تواند از کشتار مردم فوعه و کفریا عکس بگیرد. قلب و اشک ترامپ کجاست؟!


جدیدترین خبرها