رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترکیه دموکراتیک در مسیر تبدیل شدن به امپراتوری اردوغان

ترکیه دموکراتیک در مسیر تبدیل شدن به امپراتوری اردوغان قرار گرفت، با دو درصد اختلاف آرا و در حالیکه ۷میلیون نفر انتخابات را تحریم کردند

ترکیه دموکراتیک در مسیر تبدیل شدن به امپراتوری اردوغان قرار گرفت، با دو درصد اختلاف آرا و در حالیکه ۷میلیون نفر انتخابات را تحریم کردند


جدیدترین خبرها