رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جدیدترین توئیت ظریف

جدیدترین توئیت ظریف: اتهامات بی پایه آمریکا نمی تواند اعتراف آن کشور به اجرای تعهدات برجامی توسط ایران را بپوشاند. آمریکا موظف است به تعهدات خود عمل کند  

جدیدترین توئیت ظریف: اتهامات بی پایه آمریکا نمی تواند اعتراف آن کشور به اجرای تعهدات برجامی توسط ایران را بپوشاند. آمریکا موظف است به تعهدات خود عمل کند