رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معصومه ابتکار: فروش خاک در جزیره هرمز غیرقابل انکار است.

معصومه ابتکار: فروش خاک در جزیره هرمز غیرقابل انکار است. اگر ادامه داشته باشد تا چند سال آینده این جزیره هم به ناکجاآباد تبدیل خواهد شد

معصومه ابتکار: فروش خاک در جزیره هرمز غیرقابل انکار است. اگر ادامه داشته باشد تا چند سال آینده این جزیره هم به ناکجاآباد تبدیل خواهد شد