رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ضرورت ايجاد كميسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي در شهرداري تهران

محمدرضا حسين پور ?محمدرضا حسين پور. ♦️عضو سابق هيات علمي بنياد پيشگيري از اسيبهاي اجتماعي. ?ضرورت ايجاد كميسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي در شهرداري تهران?

محمدرضا حسين پور
?محمدرضا حسين پور. ♦️عضو سابق هيات علمي بنياد پيشگيري از اسيبهاي اجتماعي. ?ضرورت ايجاد كميسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي در شهرداري تهران?