رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فراخوانی ازهوادران احمدی نژاد

سایت دولت بهار ازمهمترین سایتهای نزدیک به احمدی نژاد، درفراخوانی ازهوادران احمدی نژاد خواست با تماس تلفنی به بیت رهبری (یا گذاشتن پیام اینترنتی) درخواست حکم حکومتی برای بازگشت وی به انتخابات را بکنند

سایت دولت بهار ازمهمترین سایتهای نزدیک به احمدی نژاد، درفراخوانی ازهوادران احمدی نژاد خواست با تماس تلفنی به بیت رهبری (یا گذاشتن پیام اینترنتی) درخواست حکم حکومتی برای بازگشت وی به انتخابات را بکنند


جدیدترین خبرها