رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بارش تگرگ در چراغیل شهرستان آذرشهر و شکسته شدن شیشه‌ها

بارش تگرگ در چراغیل شهرستان آذرشهر و شکسته شدن شیشه‌ها

بارش تگرگ در چراغیل شهرستان آذرشهر و شکسته شدن شیشه‌ها