رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سوئد هم اکنون نیازمند واردات زباله

سوئد همه زباله های خود را بازیافت یا تبدیل به انرژی می کند و هم اکنون نیازمند واردات زباله از دیگر کشورها شده است!!

سوئد همه زباله های خود را بازیافت یا تبدیل به انرژی می کند و هم اکنون نیازمند واردات زباله از دیگر کشورها شده است!!