رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موافقت رهبر با با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۵۹۳ نفر از محکومان

رهبر انقلاب در آستانه مبعث پیامبر(ص) با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۵۹۳ نفر از محکومان موافقت کردند

رهبر انقلاب در آستانه مبعث پیامبر(ص) با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۵۹۳ نفر از محکومان موافقت کردند