رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اگر شخصی از کارکنان گوگل فوت کند همسر آن شخص تا۱۰ سال نصف حقوقش را از گوگل خواهد گرفت

اگر شخصی از کارکنان گوگل فوت کند همسر آن شخص تا۱۰ سال نصف حقوقش را از گوگل خواهد گرفت و فرزند آن شخص تا۱۹سالگی ماهیانه ۱۰۰۰دلار از گوگل دریافت خواهد کرد

اگر شخصی از کارکنان گوگل فوت کند همسر آن شخص تا۱۰ سال نصف حقوقش را از گوگل خواهد گرفت و فرزند آن شخص تا۱۹سالگی ماهیانه ۱۰۰۰دلار از گوگل دریافت خواهد کرد