رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رکورد ۴۰ ساله شکست

رکورد ۴۰ ساله شکست تنها بیش از ۸۵ هزار گردشگرخارجی از ۴۴ کشور در فروردین ماه سال ۹۶ از اصفهان دیدن کرده اند

رکورد ۴۰ ساله شکست

تنها بیش از ۸۵ هزار گردشگرخارجی از ۴۴ کشور در فروردین ماه سال ۹۶ از اصفهان دیدن کرده اند