رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ضمن تکراراین موضوع که ما طرفدارجناح خاصی نیستیم

ضمن تکراراین موضوع که ما طرفدارجناح خاصی نیستیم لرزش دست روحانی که درمناظره دیروز موردتوجه برخی رسانه‌ها قرار گرفت ناشی از جراحت حضور دردفاع مقدّس است لطفا انصاف رارعایت کنید!

ضمن تکراراین موضوع که ما طرفدارجناح خاصی نیستیم

لرزش دست روحانی که درمناظره دیروز موردتوجه برخی رسانه‌ها قرار گرفت ناشی از جراحت حضور دردفاع مقدّس است

لطفا انصاف رارعایت کنید!