رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


با ۲۷ گلوله زدن سعید کریمیان مدیر گروه شبکه های جم را کشتن… بعد یکی زیرش نوشته حالا سریال گوزل چی میشه؟! یعنی سطح دغدغه در این حد!!

با ۲۷ گلوله زدن سعید کریمیان مدیر گروه شبکه های جم را کشتن… بعد یکی زیرش نوشته حالا سریال گوزل چی میشه؟! یعنی سطح دغدغه در این حد!!

با ۲۷ گلوله زدن سعید کریمیان مدیر گروه شبکه های جم را کشتن… بعد یکی زیرش نوشته حالا سریال گوزل چی میشه؟! یعنی سطح دغدغه در این حد!!