رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آيا ميدانيد اگر قسمتی از مغز به نام Amygdala برداشته شود، انسان ها از هیچ چیزی ترس نخواهند داشت

آيا ميدانيد اگر قسمتی از مغز به نام Amygdala برداشته شود، انسان ها از هیچ چیزی ترس نخواهند داشت

آيا ميدانيد اگر قسمتی از مغز به نام Amygdala برداشته شود، انسان ها از هیچ چیزی ترس نخواهند داشت