رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در١٠٠روز،روزهایی را که ترامپ بدون مطرح کردن ادعای دروغین گذرانده ۱۰روزبوده است

واشنگتن پست: در١٠٠روز،روزهایی را که ترامپ بدون مطرح کردن ادعای دروغین گذرانده ۱۰روزبوده است که ۶ روزاز این۱۰روز را درحال بازی گلف بوده است

واشنگتن پست: در١٠٠روز،روزهایی را که ترامپ بدون مطرح کردن ادعای دروغین گذرانده ۱۰روزبوده است که ۶ روزاز این۱۰روز را درحال بازی گلف بوده است