رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افشاگری مدیاپارت

افشاگری مدیاپارت: الکساندر باباکوف یکی از نزدیکان ولادیمیر پوتین منبع اصلی و حامی مالی تبلیغات لوپن در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه است

افشاگری مدیاپارت: الکساندر باباکوف یکی از نزدیکان ولادیمیر پوتین منبع اصلی و حامی مالی تبلیغات لوپن در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه است