رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرحوم هاشمی در سال ۸۴ قول داده بود حقوق بیکاری ۱۲۰ هزارتومانی را برقرار کند

مرحوم هاشمی در سال ۸۴ قول داده بود حقوق بیکاری ۱۲۰ هزارتومانی را برقرار کند طبق نرخ تورم این عدد امروز معادل ۷۴۷ هزارتومان است

مرحوم هاشمی در سال ۸۴ قول داده بود حقوق بیکاری ۱۲۰ هزارتومانی را برقرار کند

طبق نرخ تورم این عدد امروز معادل ۷۴۷ هزارتومان است