رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی امروز در اصفهان

روحانی امروز در اصفهان: ما با برجام بین ایران و جهان پل برقرار کردیم. اگر مردم یاری کنند و رهبری هدایت کند با همین دکتر ظریف باقی تحریم ها را هم برخواهیم داشت

روحانی امروز در اصفهان: ما با برجام بین ایران و جهان پل برقرار کردیم. اگر مردم یاری کنند و رهبری هدایت کند با همین دکتر ظریف باقی تحریم ها را هم برخواهیم داشت