رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در حاشیه‌ی تبلیغات شوراها

یعقوب مصیب پور در حاشیه‌ی تبلیغات شوراها؛ مشارکت در مدیریت شهری زیر سایه‌ی آرایش غلیظ! این طور که پیش می‌رویم ترس آن داریم چند وقت بعد بعضی ازاین بانوان بزک کرده، عکس‌های کنار ساحلی خود را که معمولا در اواسط دوره‌ی شورا منتشر می شود، همان اول کار وسط چهارراه نصب کنند و زیر آن […]

یعقوب مصیب پور

در حاشیه‌ی تبلیغات شوراها؛
مشارکت در مدیریت شهری زیر سایه‌ی آرایش غلیظ!

این طور که پیش می‌رویم ترس آن داریم چند وقت بعد بعضی ازاین بانوان بزک کرده، عکس‌های کنار ساحلی خود را که معمولا در اواسط دوره‌ی شورا منتشر می شود، همان اول کار وسط چهارراه نصب کنند و زیر آن هم با خط درشت و خوانا بنویسند همین که هست؛ بی ریا! سواحل …

ظاهرا یک مسابقه‌ی عجیبی بین برخی از بانوان شرکت کننده در انتخابات در آرایش غلیظ‌تر و گرفتن ژست عجیب‌تر، راه افتاده است و آش این تبلیغات به قدری شور شده که موضوع مورد تمسخر شبکه‌های مجازی هم واقع شده است…