رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتشار مجدد نامه جعلی سال ۸۸

این نامه که در سال ۸۸ منتشر و با دلایلی متعددی رد و جعلی بودن آن بارها ثابت شده بود، مجددا این روزها در فضای مجازی منتشر شده

این نامه که در سال ۸۸ منتشر و با دلایلی متعددی رد و جعلی بودن آن بارها ثابت شده بود، مجددا این روزها در فضای مجازی منتشر شده