رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظرفیت میدان شهدای مشهد (محل سخنرانی رئیسی) تکمیل شده و مردم به ساختمان‌های نیمه ساخته پناه بردند

ظرفیت میدان شهدای مشهد (محل سخنرانی رئیسی) تکمیل شده و مردم به ساختمان‌های نیمه ساخته پناه بردند

ظرفیت میدان شهدای مشهد (محل سخنرانی رئیسی) تکمیل شده و مردم به ساختمان‌های نیمه ساخته پناه بردند