رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در صورت پیروزی رئیسی، محمدباقر قالیباف در دولت دوازدهم، عهده دار سمت معاونت اولی خواهد بود

آخرین شنیده ها حاکی از آن است که در صورت پیروزی رئیسی، محمدباقر قالیباف در دولت دوازدهم، عهده دار سمت معاونت اولی خواهد بود

آخرین شنیده ها حاکی از آن است که در صورت پیروزی رئیسی، محمدباقر قالیباف در دولت دوازدهم، عهده دار سمت معاونت اولی خواهد بود