رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در لیوان مسی آب بخورید

مس میکروارگانیسم های موجود در آب را کشته و آب راکاملا تمیز میکند،همچنین حجم تولید ملانین را که محافظ پوست دربرابر تابش خورشید است افزایش میدهد

مس میکروارگانیسم های موجود در آب را کشته و آب راکاملا تمیز میکند،همچنین حجم تولید ملانین را که محافظ پوست دربرابر تابش خورشید است افزایش میدهد