رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گفته می شود عدم آموزش کافی به مسئولان اخذ راي يكي از دلايل تطويل صفوف است

گفته می شود عدم آموزش کافی به مسئولان اخذ راي يكي از دلايل تطويل صفوف است

گفته می شود عدم آموزش کافی به مسئولان اخذ راي يكي از دلايل تطويل صفوف است