رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طنز: آماده سازی کاخ سفید برای بازگشت ترامپ از سفر حج!

طنز آماده سازی کاخ سفید برای بازگشت ترامپ از سفر حج!

طنز

آماده سازی کاخ سفید برای بازگشت ترامپ از سفر حج!


جدیدترین خبرها